Бидний санаачилга

Таны хандив
Бидэнд чухал!

Хандив